ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το Ν4386 Άρθρο 65 φεκ83 11-05-20016 στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα.