ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ONLINE ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ONLINE ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι διαλέξεις στο μάθημα των Ψηφιακών Συστημάτων βρίσκονται στην διεύθυνση εδώ η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1 – Συστήματα αριθμών
2 – Λογικές Πύλες Άλγεβρα Boole
3 – Ελαχιστοποίηση Συναρτήσεων Πίνακες Karnaught Μέθοδος Quine McCluskey
4 – Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων
5 – Σχεδίαση Συνδυαστικών κυκλωμάτων Κωδικοποιητές, Αποκωδικοποιητές, Πολυπλέκτες, Αποπλέκτες
6 – Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων Ψηφιακός Συγκριτής, Γεννήτρια και Ελεγκτής Ισοτιμίας
7 – Flip flop και συναφή κυκλώματα
8 – Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα Ι
9 – Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα ΙΙ
10 – Ασύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα
11 – Μετρητές
12 – Καταχωρητές

Οι διαλέξεις στο μάθημα των Συστημάτων Μικροϋπολογιστών βρίσκονται στην διεύθυνση εδώ η οποία περιλαμβάνει τα εξής:
1 – Αρχιτεκτονική Δομή του 68000
2 – Μέθοδοι Διευθυνσιοδότησης του 68000
3 – Προγραμματισμός Οι εντολές Μεταφοράς Δεδομένων
4 – Προγραμματισμός Οι Αριθμητικές Εντολές
5 – Προγραμματισμός Λογικές και Άλλες Εντολές
6 – Παραδείγματα Υπορουτινών