Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Λειτουργικά Ι, Λειτουργικά ΙΙ και Μεταγλωττιστές

Παρακάτω περιγράφεται η διδαχθείσα ύλη όπως διαμορφώνεται σταδιακά.

Λειτουργικά Συστήματα Ι

1. Tanenbaum, σελ. 1-134

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

1. Tanenbaum, σελ. 1-35, σελ. 714-751
2. How Linux Works, 1-35
3. Linux Kernel Development, 23-40, 113-116

Μεταγλωττιστές

1. Scott, σελ. 5-76, σελ. 111-119

Στέργιος Παπαδημητρίου