Ολοκλήρωση και Διαμόρφωση της ύλης στα μαθήματα Βιοπληροφορική, Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού και Προγραμματισμός Δικτύων

Η ύλη στα μαθήματα Βϊοπληροφορική, Προγραμματισμός Δικτύων και Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον μαθήματα δεν θα γίνουν.

Οι βασικές ξενόγλωσσες αναφορές μπορούν να γίνουν download από :

https://sourceforge.net/projects/groovylab/files/?source=navbar

Κατεβάζεται τα files: references*.zip

Η ύλη περιγράφεται παρακάτω:

Διαμόρφωση ύλης

Βιοπληροφορική

1. Κεφάλαιο 3, «Εισαγωγή στην Μοριακή Βιολογία», από Εισαγωγή στους αλγορίθμους Βιοπληροφορικής του Pevzner

2. Από το βιβλίο «Bioinformatics and Functional Genomics» του Jonathan Pevzner, τα εισαγωγικά για βάσεις δεδομένων Βιοπληροφορικής, σελ. 1-42

3. Κεφάλαιο 6, «Αλγόριθμοι δυναμικού προγραμματισμού», από Εισαγωγή στους αλγορίθμους Βιοπληροφορικής του Pevzner

4. Κεφάλαιο 8, «Αλγόριθμοι Γραφημάτων», από Εισαγωγή στους αλγορίθμους Βιοπληροφορικής του Pevzner

5. Κεφάλαιο 10, «Clustering and Trees», από Εισαγωγή στους αλγορίθμους Βιοπληροφορικής του Pevzner

6. Από το βιβλίο (ebook) TheoreticalBiologyBioinformatics.pdf, που είναι στο file references5.zip, της σελίδας:

https://sourceforge.net/projects/groovylab/files/?source=navbar
το κεφάλαιο Chapter 5, Hidden Markov Models and Sequence logos, σελ. 76-80,

και από την εισαγωγή στους αλγορίθμους Βιοπληροφορικής του Pevzner, το αντίστοιχο κεφάλαιο 11, «Hidden Markov Models»

Προγραμματισμός Δικτύων

1. Κεφάλαιο 1 και 2 από το Java Network Programming, σελ. 1-52

2. Κεφάλαιο 3 από το Java Network Programming, «Threads», Πολύ σημαντικό, σελ. 53-93

3. Κεφάλαιο 4, από το Java Network Programming, «Internet Addresses», σελ. 93-117

4. Κεφάλαιο 5, από το Java Network Programming, «URLs and URLs», σελ. 118-169

5. Κεφάλαιο 6, από το Java Network Programming, «HTTP», σελ. 169-187

6. Κεφάλαιο 8, από το Java Network Programming, «Sockets for Clients», σελ.237-282

7. Κεφάλαιο 9, από το Java Network Programming, «Sockets for Servers», σελ. 283-324

8. Κεφάλαιο 10, από το Java Network Programming, Secure Sockets, σελ. 325-346

9. Κεφάλαιο 12, από το Java Network Programming, «UDP», σελ. 393-442

10. Κεφάλαιο 13, από το Java Network Programming, «Multicast Sockets», σελ. 443-464

Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού

1. Κεφάλαιο 2 από το The C++ Programming Language του Stroustrup, σελ. 1-58

2. Κεφάλαιο 3 από το The C++ Programming Language του Stroustrup, σελ. 59-76

3. Κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 από το «Scala for the Impatient»

Καλή επιτυχία

Στέργιος Παπαδημητρίου